Meithrin perthnasau da a hyrwyddo parch rhwng grwpiau

Gall yr ymdeimlad nad yw pobl yn cael eu trin yn gyfartal neu'n deg greu rhaniad rhwng unigolion a chymunedau. Gall trafodaeth gyhoeddus gynhennus, wedi'i chwyddo gan y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol, atgyfnerthu rhagfarn a rhannu cymunedau.

four person hands wrap around shoulders while looking at sunset

Ein gwaith

white wooden house on green grass field near body of water during daytime

Ymchwiliad i Pontins

Yn 2022, fe wnaethom lansio ymchwiliad ffurfiol i barciau gwyliau Pontins oherwydd pryderon parhaus ynghylch gwahaniaethu yn erbyn Sipsiwn a Theithwyr. Bydd yr ymchwiliad yn dod i ben yn ddiweddarach eleni pan fyddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau.

person playing soccer

Cefnogi achosion gwahaniaethu ar sail hil – Rico Quitongo

Fe wnaethom gyd-ariannu achos gwahaniaethu ar sail hil Rico Quitongo yn erbyn ei gyn glwb a chyfarwyddwr clwb gydag undeb pêl-droedwyr proffesiynol yr Alban (PFA Scotland).

assorted-title of books piled in the shelves

Cefnogi achosion gwahaniaethu ar sail hil – Rose Quarcoo

Fe wnaethom ariannu gwrandawiad terfynol achos gwahaniaethu ar sail hil a gafodd ei setlo gan Weinidogion yr Alban gyda gwas sifil a heriodd ei thriniaeth yn y gweithle.

Cynllun busnes
2023/24

Mae’r cynllun busnes hwn yn disgrifio’r hyn y byddwn yn ei wneud o dan y flaenoriaeth meithrin cysylltiadau da rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Annog ysgolion a chyrff addysgol i hyrwyddo gwerth cydraddoldeb a hawliau dynol a pharch at eraill

Ein nod hirdymor:

Bod bwlio, camdriniaeth ac aflonyddu’n cael eu lleihau, a bod pobl ifanc yn trafod materion hunaniaeth a chydraddoldeb mewn modd sy’n dangos parch.

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • weithio gyda’r llywodraeth a rheoleiddwyr er mwyn hysbysu safonau cydraddoldeb a hawliau dynol mewn lleoliadau addysgol
 • diweddaru ein canllawiau yn dilyn newidiadau deddfwriaethol o’r Bil Addysg Uwch (Rhyddid i Lefaru), gan weithio gyda phartneriaid yn cynnwys y Swyddfa Fyfyrwyr 
 • cynghori Llywodraeth Cymru ar ddatblygiad arweiniad trawsryweddol ac LGB i ysgolion

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • ymateb i arweiniad trawsryweddol arfaethedig yr Adran Addysg i ysgolion

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol er mwyn hyrwyddo gwerth cydraddoldeb a hawliau dynol, a pharch at eraill, mewn ysgolion a lleoliadau addysgol
boy sitting near red table reading book

Gweithio gyda sefydliadau chwaraeon a darparwyr gwasanaeth penodol er mwyn hyrwyddo parch at eraill ac atal rhagfarn 

Ein nod hirdymor:

Cefnogi pobl o wahanol gefndiroedd i ryngweithio’n gadarnhaol a lleihau rhagfarn trwy well arferion mewn sefydliadau chwaraeon.

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dwyn tystiolaeth o’r materion trwy:

 • adnabod cyfleoedd i ddilyn i fyny ar waith y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb yn ymwneud â chydraddoldeb ar sail rhyw mewn pêl-droed

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • weithio gyda’r llywodraeth a rheoleiddwyr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban er mwyn datblygu cynllun i adnabod a mynd i’r afael â gwahaniaethu mewn chwaraeon 
 • parhau i weithio gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr ac Undeb Rygbi Cymru a Chwaraeon Cymru er mwyn gweithredu gweithgarwch a gynlluniwyd i leihau gwahaniaethu

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol er mwyn hyrwyddo parch at eraill ac atal rhagfarn o fewn sefydliadau chwaraeon a darparwyr gwasanaeth penodol
People on a running track

Chwarae rhan flaengar mewn trafodaethau cyhoeddus yn ymwneud â materion cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys cydbwyso hawliau

Ein nod hirdymor:

Cefnogi pobl o wahanol gefndiroedd i ryngweithio’n gadarnhaol a lleihau rhagfarn yn sgil gwell arferion gan ddarparwyr gwasanaeth.

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • weithio gyda chyrff cyhoeddus i gynghori ar faterion yn ymwneud â nodwedd warchodedig rhyw

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • ddilyn i fyny gyda darparwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid ar ein harweiniad i ddefnyddwyr gwasanaeth ar fannau un rhyw 
 • parhau i fynd i’r afael â gwahaniaethu honedig gan barciau gwyliau yn erbyn rhai unigolion â nodweddion gwarchodedig, cyfathrebu ein gweithredoedd â darparwyr gwasanaeth eraill

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol er mwyn hyrwyddo cydbwysedd hawliau
Group of people putting their hands together