Cydraddoldeb i blant a phobl ifanc

Mae gormod o blant a phobl ifanc ym Mhrydain yn wynebu gwahaniaethu a rhwystrau i gyfle, o ragfarn neu ddiffyg cefnogaeth briodol mewn lleoliadau addysg i fynediad anghyfartal i waith. Mae'r pandemig wedi gwaethygu llawer o'r materion hyn.

children sitting on bench front of trees

Ein gwaith

Graphic with school child and text which reads "Preventing hair discrimination in schools"

Atal gwahaniaethu ar sail gwallt mewn ysgolion

Yn 2022, fe wnaethom gyhoeddi adnoddau newydd – a gymeradwywyd gan Ddiwrnod Affro y Byd a’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Gydraddoldeb Hiliol mewn Addysg – i helpu arweinwyr ysgolion i sicrhau nad yw polisïau gwallt neu steiliau gwallt yn gwahaniaethu’n anghyfreithlon.  

man in long sleeve shirt standing beside girl in pink tank top washing hands

Rhaid gwneud mwy i amddiffyn hawliau plant

Cyhoeddwyd ein hadroddiad diweddaraf ar gyfer y Cenhedloedd Unedig (CU) yn amlinellu cyflwr hawliau plant ym Mhrydain. Mae’r adroddiad yn rhan o system y Cenhedloedd Unedig ar gyfer monitro’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn, cytuniad a lofnodwyd gan y DU ym 1991. Codwyd pryderon gennym am addysg i blant ym Mhrydain.

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Galwad ar y cyd i golegau a phrifysgolion yr Alban fynd i’r afael ag anghydraddoldebau

Yn 2023, buom yn gweithio gyda Chyngor Cyllido’r Alban (SFC) i nodi’r anghydraddoldebau mwyaf parhaus yng ngholegau a phrifysgolion yr Alban a pharatoi’r ffordd ar gyfer eu dileu.

Cynllun busnes
2023/24

Mae’r cynllun busnes hwn yn disgrifio’r hyn y byddwn yn ei wneud o dan y flaenoriaeth cydraddoldeb i blant a phobl ifanc rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Gweithio gyda rheoleiddwyr a llywodraethau i fynd i’r afael ag unrhyw effeithiau anghymesur o ddigwyddiadau allanol ar ddeilliannau addysgol i blant a phobl ifanc o bob cefndir

Ein nod hirdymor:

Lleihau effaith anghymesur digwyddiadau ehangach ar ddeilliannau addysgol i blant a phobl ifanc. 

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • gyhoeddi a hyrwyddo canllawiau ar gwrdd â chostau darparu newidiadau rhesymol i ymgeiswyr anabl mewn arholiadau preifat
 • gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynghori ar ei gwaith i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau addysgol, gan gynnwys trwy sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol wedi eu hymwreiddio i weithrediad y cwricwlwm newydd yng Nghymru

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • ddefnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) i annog cydraddoldeb cyfle yn natblygiad a chyflawniad polisïau a rhaglenni addysgol  
 • hyrwyddo arweiniad PSED i ysgolion er mwyn cynyddu cydymffurfiaeth â’r ddyletswydd
four children standing on dirt during daytime

Cymryd camau cyfreithiol i fynd i’r afael â thramgwyddo hawliau plant mewn lleoliadau sefydliadol

Ein nod hirdymor:

Amddiffyn a chynnal hawliau plant a phobl ifanc mewn lleoliadau sefydliadol gyda llai o dramgwyddo’u hawliau.

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • ddylanwadu ar Lywodraethau Cymru a’r DU ac eraill ar weithredu argymhellion a wnaed gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • hyrwyddo a diogelu hawliau plant mewn lleoliadau sefydliadol
 • cynghori llywodraethau Cymru, y DU a’r Alban ar bolisïau ym maes addysg a lleoliadau sefydliadol yn ymwneud â derbyniadau, gwaharddiadau, ymddygiad ac ataliaeth
 • ymgysylltu â’r Adran Addysg i hyrwyddo argymhellion ein Ymchwiliad Ataliaeth yn Lloegr yn 2021 

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • ymgysylltu ag awdurdodau lleol yn yr Alban i sicrhau cydymffurfiaeth PSED â chanllawiau ataliaeth wedi’u diweddaru

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol i hyrwyddo a diogelu hawliau plant mewn lleoliadau sefydliadol
red apple fruit on four pyle books

Mynd i’r afael â gwahaniaethu mewn gwaharddiadau, polisïau ymddygiad a methiannau i wneud newidiadau rhesymol er mwyn gwella deilliannau addysgol i bobl â nodweddion gwarchodedig

Ein nod hirdymor:

Gwella deilliannau addysgol i grwpiau mewn perygl gyda chynnydd mewn cyfranogiad addysgol yn y grwpiau hynny. 

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • gynghori Llywodraeth y DU ynghylch y nifer cynyddol o absenoldebau cyson mewn ysgolion a dylanwadu arnynt i sicrhau polisïau sy’n cydymffurfio â’r PSED 

Byddwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau trwy:

 • gwblhau hyfforddiant ar gyfer llinell gymorth cynghori Enquire yn yr Alban. Bydd hyn yn cynyddu gwybodaeth o gydraddoldeb a hawliau dynol.

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol er mwyn hyrwyddo hawliau plant a mynd i’r afael â gwahaniaethu mewn lleoliadau addysgol
three children sitting on grass

Mynd i’r afael â rhwystrau i hyfforddiant a chyfleoedd gwaith cyfartal i bobl ifanc

Ein nod hirdymor:

Cynyddu’r gyfradd o bobl ifanc â nodweddion gwarchodedig penodol sydd mewn cyflogaeth. Hefyd lleihau cynnydd hyfforddiant gwahanu galwedigaethol. 

Sut byddwn yn gwneud hynny:

Byddwn yn dylanwadu ar osod safonau trwy:

 • gynghori llywodraethau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn gwella mynediad i brentisiaethau a chefnogaeth cyflogaeth, a lleihau gwahanu sefydliadol, i bobl ifanc a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol                             
 • darparu cyngor ynglŷn â sefydlu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yng Nghymru.

Byddwn yn gorfodi’r gyfraith trwy:

 • adnabod cyfleoedd i gymryd camau cyfreithiol i fynd i’r afael â rhwystrau i gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth cyfartal i bobl ifanc
boy in orange and black jacket wearing red helmet holding black dslr camera